Κεντρική Σελίδα arrow Χρηματοδοτήσεις

English Greek

Η Κέρκυρα

Πληροφορίες

Αρ. Επισκεπτών

web analytics

Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδότηση απο το Ε.Π Υγεία Πρόνοια 2000-2008

Ο Κοινωνικός Συνεταιρισμός «Νέοι Ορίζοντες» χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000 - 2008 και συγκεκριμένα από τα Μέτρα 2.3 & 2.2

Στατιστικά  Στοιχεία:

Περίοδος Χρηματοδότησης 

2007 - 2009
Σύνολο χρηματοδοτούμενων Έργων
8  Έργα
Απορρόφηση  χρηματοδότησης
100 % (Α & Β Φάση)
Σύνολο χρηματοδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας
33
Σύνολο χρηματοδοτούμενων νέων θέσεων Ληπτών ΥΨΥ
30
Διατήρηση θέσεων εργασίας μετά την λήξη της χρηματοδότησης
33 εργαζόμενοι ( 100% )

Σημαντική Υποστήριξη

"Σημαντική υποστήριξη υπήρξε καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης της χρηματοδότησης των έργων του ΚοιΣΠΕ απο τα στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής κα Φ.Δαλαβέρη, κο Ν.Μνιέστρη, κα Ε.Φλέσσουρα, κα Α. Κανακάκη, κα Μ. Χρυσανθακοπούλου και κα Ε. Τερζίδου"

Διενέργεια αυτοψίας και επιτόπιων ελέγχων

Διενέργεια  αυτοψίας και επιτόπιων ελέγχων  από την Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


Μονάδα  Γ  της Ειδικής  Υπηρεσίας Διαχείρισης - 28 Ιουλίου 2009

Η Μονάδα Γ της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης προέβη στην διενέργεια αυτοψίας και επιτόπιου Ελέγχου στον Συνεταιρισμό μας στις 28 Ιουλίου 2009. Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν τα στελέχη της Μονάδας Επιτόπιων Επαληθεύσεων της Ειδικής Υπηρεσίας κος. Δάρας Αθανάσιος και ο κος Σπανός Ιωάννης. Έργο της ελεγκτικής ομάδας ήταν αφενός ο έλεγχος του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του τελικού δικαιούχου (ΚοιΣΠΕ) και αφετέρου της ορθής υλοποίηση των επιμέρους δράσεων σύμφωνα με τις Εθνικές και Κοινοτικές Διατάξεις. Ύστερα, από λεπτομερή έλεγχο η Μονάδα Γ διαπίστωσε τα εξής:

1. Την ύπαρξη επαρκούς διαδρομής των ενεργειών και όλων των διαδικασιών.
2. Την  νομιμότητα και κανονικότητα των δαπανών.
3. Την αξιοπιστία των πληροφοριών και των οικονομικών στοιχείων που δηλώθηκαν από πλευράς Συνεταιρισμού, στα πλαίσια των μηνιαίων και τριμηνιαίων δελτίων παρακολούθησης.
4. Την τήρηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει ο ΚΟΙΣΠΕ κατά την ένταξη των έργων στο επιχειρησιακό πρόγραμμα.
5. Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας καθώς και το λειτουργικό αποτέλεσμα των πράξεων ανά έργο.

ΚοιΣΠΕ Κέρκυρας Διενέργεια αυτοψίας και επιτόπιων ελέγχων

Μονάδα B  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης -  28  Σεπτεμβρίου 2009

Νέα επιτόπια Επιθεώρηση διενεργήθηκε από την Μονάδα Β στις 28 Σεπτεμβρίου 2009. Συγκεκριμένα επισκέφτηκαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων κα Χρυσανθακοπούλου Μαλαματένια (προϊσταμένη Μονάδας Β) και την κα Βασιλούλη Ειρήνη( στέλεχος Μονάδας Β) τα γραφεία και τις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Συνεταιρισμού. Η Ομάδα επιθεώρησης διαπίστωσε την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου σε συνάρτηση με το οικονομικό αντικείμενο της πράξης όπως αυτή έχει αποτυπωθεί με τα υποβληθέντα στοιχεία  και τα συμβατικά κείμενα των έργων.

Το σημαντικό  στοιχείο που πρέπει να αναδείξουμε  από αυτούς τους ελέγχους είναι οι αξιοπιστία και συνέπεια  του  ΚΟΙΣΠΕ Κέρκυρας στην χρηστή διαχείριση των κονδυλίων του Γ ΚΠΣ. Καθώς επίσης και η πιστή τηρήσει όλων των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας, που προβλέπονται στην διαχείριση των έργων.